Logo

News

ZAPYTANIE OFERTOWE - Schronienie dla bezdomnych na lata 2021-2022

04.01.2021

Stoczek Łukowski dnia  04.01.2021r.

GMINA STOCZEK ŁUKOWSKI

Pl. Tadeusza Kościuszki 1

21-450 Stoczek Łukowski

NIP 825-200-44-09

 w imieniu i na rzecz której działa

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

w Stoczku Łukowskim ul.1-go Maja 12a,

 21-450 Stoczek Łukowski.

                                                                     ZAPYTANIE OFERTOWE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoczku Łukowskim zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Stoczek Łukowski na okres od 01.01.2021 do 31.12.2022 rok

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Nabywca: Gmina Stoczek Łukowski 

ul. Pl. T.Kościuszki 1

Odbiorca i płatnik: : Gmina Stoczek Łukowski, ul. Plac Tadeusza Kościuszki 1, 21-450 Stoczek Łukowski NIP 825-200-44-09 w imieniu i na której rzecz działa Gminny Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stoczku Łukowskim, ul.1-go Maja 12a, 21-450 Stoczek Łukowski.

II. Tryb udzielania zamówienia

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty (załącznik nr1) na podstawie zapisu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843)

III1. Usługa obejmuje zapewnienie usług schronienia dla osób bezdomnych w postaci:

1) schroniska dla bezdomnych,

 2) noclegowni, 

3) ogrzewalni.

2. Świadczenie usług, o których mowa w pkt. 1 dotyczy osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Stoczek Łukowski (w oparciu o art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

3. Każdorazowe umieszczenie osoby o której mowa w pkt. 1 odbywa się na podstawie skierowania do noclegowni i ogrzewalni oraz indywidualnej decyzji administracyjnej przyznania pomocy w formie udzielenia schronienia.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podjęcie świadczenia usług w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług zastaje potwierdzone kopią decyzji administracyjnej w ciągu 7 dni.

 5. Podmiot składający ofertę zobowiązany jest zapewnić standard świadczonych usług, kwalifikacje osób świadczących w nim usługi oraz standardu obiektu, w którym odbywać się będzie realizacja usługi zgodnie z przepisami prawa w szczególności: ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2018 r. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi  i ogrzewalni

6. Zamawiający przewiduje, że prognozowana liczba skierowanych w ciągu roku osób bezdomnych wynosić będzie do 2 osoby (mężczyzn lub kobiet). Podana liczba jest ilością przewidywaną. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszania ww. liczby osób w zależności od faktycznych potrzeb w tym zakresie. Podmiot składający ofertę oświadcza, że przyjmuje powyższe zastrzeżenie i z tego tytułu nie będzie przysługiwały żadne roszczenia, w tym pieniężne wobec Zamawiającego.

7. Zamawiający dopuszcza także zwiększenie zakresu usług – liczby osób do nie więcej niż 100 %. 

8. Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do30 dnia każdego miesiąca po otrzymaniu faktury z wyłączeniem miesiąca grudnia, za który rozliczenie następować będzie do 31 grudnia.

9. Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Stoczku Łukowskim.

10. Podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę faktury z załączonym imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia. 11. Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej ze schronienia.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu.

IV. Termin realizacji zamówienia:

od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.

V. Opis wymagań stawianych Wykonawcy:

1. Wymagania niezbędne w zapytaniu ofertowym mogą brać udział podmioty, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym i wpisane są do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez wojewodę. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

2. Wymagania dotyczące lokalu schroniska: Wykonawca winien posiadać warunki lokalowe dostosowane do udzielenia schronienia osobom tego pozbawionym, które spełniają wymagania sanitarno-epidemiologiczne i przeciwpożarowe. W lokalu musi znajdować się WC oraz łazienka wyposażona zarówno w umywalki jak i natryski.

VI Warunki i zakres realizacji:

1. Miejscem realizacji zamówienia jest miejsce udzielenia schronienia.

2. Stawkę za 1 dzień pobytu (obejmującą również nocleg) należy podać w „Formularzu ofertowym” (Załącznik nr 1).

3. Wykonawca określi stawkę brutto za wykonanie przedmiotowego zadania.

4. Dopuszcza się składanie ofert częściowych. 

5. Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostaną w projekcie umowy.

VII. Kryterium oceny ofert

Najniższa cena za 1 dzień pobytu (obejmująca również nocleg) zaoferowana przez oferenta dla 1 osoby = 100% ceny.

Oferty będą oceniane dla każdej usługi oddzielnie wg. powyższej zasady.

W przypadku nie wyłonienia wykonawcy zgodnie z powyższą zasadą, Zamawiający dokona wyboru z uwzględnienie następującego kryterium: dogodne umiejscowienie miejsca świadczenia usługi  (odległość od siedziby zamawiającego).

VIII. Sposób przygotowania oferty:

Wypełniony formularz ofertowy wg Załącznika nr 1 – wzór oferty.

IX. Wymagane dokumenty:

1. W przypadku fundacji i stowarzyszeń – aktualny, zgodny ze stanem faktycznym wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.

2. W przypadku pozostałych podmiotów ‐ inny dokument właściwy dla podmiotu stanowiący       o podstawie działalności podmiotu.

3. Dla podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych, obowiązkowym dokumentem jest kopia dekretu o mianowaniu księdza na proboszcza parafii, pełnomocnictwo lub upoważnienie zarządu głównego wydane dla osób go reprezentujących z oddziałów terenowych nieposiadających osobowości prawnej.

4. Odpis (kopię) statutu.

X. Miejsce i termin oraz sposób złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stoczku Łukowskim ul.1-go Maja 12a, 21-450 Stoczek Łukowski.

Ofertę można składać:

a) drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście: w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoczku Łukowskim ul.1-go Maja 12a, 21-450 Stoczek Łukowski,  b) drogą elektroniczną na adres email: gopsstoczek@wp.pl 

wyłącznie na formularzu pn. „TREŚĆ OFERTY” będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania w terminie do 15.01.2021 r. do godziny 15.00. Decyduje data wpływu.

Oferty, złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający, może żądać od oferentów wyjaśnienia dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie, - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

Powyższe zapytanie zostało u mieszczone na tablicy ogłoszeń w GOPS Stoczek Łukowski oraz przesłane pocztą do Schronisk dla Osób bezdomnych.

XI. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

Paweł Lasota – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoczku Łukowskim

tel. 0-257970177.

 XII. Załączniki do zapytania ofertowego:

1) Formularz ofertowy,

2) Oświadczenie o spełnianiu warunków.

 

 

 

 

                                                                                       Kierownik GOPS Stoczek Łukowski

                                                                                                                                                     Paweł Lasota

Wójt gminy zaprasza

Kierownik GOPS zaprasza
Paweł Lasota
ul. 1-go Maja 12A 21-450 Stoczek Łukowski
25 797 01 77
gopsstoczek@wp.pl 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.