Logo

News

ZAPYTANIE OFERTOWE –SPRAWIENIE POCHÓWKU W 2021R.

12.01.2021

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Stoczek Łukowski, z siedzibą: Plac Tadeusza Kościuszki 1, 21-450 Stoczek Łukowski, NIP : 825-200-44-09 reprezentowana przez:p. Pawła Lasotę – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoczku Łukowskim ul.1-go Maja 12a, 21-450 Stoczek Łukowski.

2. Tryb udzielenie zamówienia:

Zgodnie z przepisami art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1843) do postępowania nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy. Wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro. Postępowanie jest prowadzone na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi, polegającej na dokonaniu przewozu zwłok oraz zorganizowania pochówku dla osób, wobec których organem zobowiązanym do pokrycia kosztów pogrzebu jest Gmina Stoczek Łukowski.

3.2. Zakres ww. przedmiotu zamówienia obejmuje: wykonywanie czynności w zakresie przeprowadzenia pochówku, a w szczególności:

1.przewóz i przechowywanie zwłok,

2.przygotowanie zmarłego do pochówku,

3.zapewnienie kompletnej odzieży i obuwia (w przypadku jego braku),

4.zakup trumny drewnianej,

5.transport zwłok karawanem i obsługa pochówku,

6.zapewnienie tabliczki identyfikującej i montaż krzyża drewnianego, a także małej wiązanki kwiatowej oraz jednego znicza.

4. Termin realizacji zamówienia:

1. W sytuacji pojawienia się okoliczności uzasadniających konieczność wykonania ww. usługi.

2. Wykonawca związany jest ofertą od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2021r.

3. Kryteria oceny oferty: cena- 100%, tj. zamawiający wybiera ofertę, która zawiera najniższą cenę.

5. Istotne warunki zamówienia:Cena oferty winna obejmować cenę brutto za całość usługi, tj. wszystkie prace konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia. Istotne dla strony postanowienia zostały zawarte w projekcie umowy. Wykonawca winien złożyć ofertę cenową zawierającą pełny zakres usługi, wraz z wyceną poszczególnych czynności wymienionych w pkt. 3 niniejszego zaproszenia do składania oferty cenowej.

6. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „Oferta”, w języku polskim, w formie pisemnej (na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem). Oferta winna być podpisana przez właściciela lub osobę upoważnioną. Na kopercie należy umieścić napis – „Oferta na sprawienie pogrzebu 2021 rok”.

7. Miejsce i termin złożenia oferty:Ofertę należy złożyć do dnia 29 styczeń 2021 r., do godz. 14:00 drogą pocztową lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stoczku Łukowskim ul-1-go Maja 12, 21-450 Stoczek Łukowski.

8. Informacja dotycząca wynagrodzenia:Zamawiający zapłaci wynagrodzenie przelewem w terminie do 14 dni od daty otrzymania rachunku/faktury za wykonanie usługi poprzedzonej protokolarnym odebraniem usługi.

9. Wyjaśnienie i modyfikacja zapytania ofertowego:Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy złożyli do tego momentu zapytanie ofertowe.Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

10. Wybór najkorzystniejszej oferty: O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty, podając nazwę firmy i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru.Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.12. Pozostałe informacje dotyczące udziału w postępowaniu:Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.Wykonawcy mają prawo złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość zamówienia.

11. Osoba odpowiedzialna do kontaktów z Wykonawcami/Dostawcami:Kierownik GOPS Stoczek Łukowski - Paweł Lasota

Wójt gminy zaprasza

Kierownik GOPS zaprasza
Paweł Lasota
ul. 1-go Maja 12A 21-450 Stoczek Łukowski
25 797 01 77
gopsstoczek@wp.pl 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.