Logo

News

KONKURS PLASTYCZNY STOP PRZEMOCY

30.11.2020

       Stoczek Łukowski dnia 30.11.2020 rok
 
Regulamin Konkursu Plastycznego
 organizowanego przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny  na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Stoczku Łukowskim w ramach 
Kampanii Profilaktycznej ”STOP - Przemocy”
  
I. Temat konkursu: „STOP - Przemocy”
II. Cele konkursu:
Plastyczna realizacja przez uczniów hasła: „ STOP -Przemocy”. 
Zainicjowanie artystycznej refleksji na temat przemocy, która bezpośrednio i pośrednio obecna jest wokół nas (dostrzeżenie problemu przemocy w otoczeniu rówieśniczym, sytuacjach rodzinnych, sąsiedzkich, szkolnych, a także w telewizji grach komputerowych, na portalach społecznościowych, w tym cyberprzemocy).
Kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne.
Rozwijanie wrażliwości estetycznej a także indywidualnych zdolności uczestników konkursu.
Promowanie zachowań przeciwstawiania się przemocy, wyrażenie dezaprobaty wobec przemocy.
III. Warunki uczestnictwa:
Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Stoczek Łukowski. 
Udział polega na wykonaniu pracy plastycznej zgodnej z celami konkursu. 
Praca może mieć charakter plakatu.
Format prac: A4, A3
Technika wykonania: dowolna (malarstwo, rysunek, grafika)
Każda praca powinna być na odwrocie czytelnie opisana: imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła.
Prace powinny być dostarczone do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoczku Łukowskim
ul.1-go Maja 12A, 21-450 Stoczek Łukowski  do 13.12.2020 roku.
IV. Ocena prac konkursowych:
Prace będą oceniać członkowie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Przy ocenie prac wezmą pod uwagę: 
- zgodność tematu pracy plastycznej z tematyką konkursową, 
- oryginalność podejścia do tematu i pomysł na pracę, 
- estetykę i formę pracy – wartość artystyczną i techniczną pracy.
V. Nagrody: Przewidziano nagrody rzeczowe dla osób wyróżnionych.
 
Sporządził: Kierownik GOPS Stoczek Łukowski
Paweł Lasota

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że:

Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych podanych przez Pana/Panią jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoczku Łukowskim ul.1-go Maja 12a, 21-450 Stoczek Łukowski.

1.       Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – tj. Panią Katarzyną Sałasińską z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email:  katarzyna@stoczeklukowski.pl lub pisemnie na adres Administratora

2.       Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie udzielonej zgody w celu przeprowadzenia konkursu „STOP PRZEMOCY”.

3.       W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

a.       podmioty upoważnione do odbioru Pana/Pani danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

b.       podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmioty przetwarzające).

4.       Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

5.       W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych w każdej chwili ma Pan/Pani prawo do:

a.       dostępu do treści danych (art. 15 RODO);

b.       sprostowania danych (art. 16 RODO;

c.       usunięcia danych (art. 17 RODO) w przypadku, gdy:

-  dane osobowe są przetwarzanie niezgodnie z prawem,

-  dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,

-  zgoda na przetwarzanie danych osobowych została cofnięta i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

-  dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

d.       ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);

e.       wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).

6.       W przypadku, w którym przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit.
a RODO), przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.       Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami prawa.

8.       Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość przystąpienia do konkursu.

9.       Pana/Pani dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Pana/Pani sytuację prawą lub wywoływać inne podobne doniosłe skutki.

Wójt gminy zaprasza

Kierownik GOPS zaprasza
Paweł Lasota
ul. 1-go Maja 12A 21-450 Stoczek Łukowski
25 797 01 77
gopsstoczek@wp.pl 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.