Logo

Dyżur prawnika - Darmowa pomoc Prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Informacje ogólne

W 2020 r. mieszkańcy powiatu łukowskiego otrzymają nieodpłatną pomoc prawną (na etapie przedsądowym) w dowolnie wybranym Punkcie (w Łukowie, Adamowie lub Krzywdzie) oraz nieodpłatną poradę obywatelską w Punkcie w Stoczku Łukowskim oraz w Woli Mysłowskiej, których lokalizację i godziny dyżurów zawiera harmonogram.

 • Kto jest uprawniony do darmowej pomocy prawnej?

Z darmowej pomocy prawnej i darmowej porady obywatelskiej będzie mogła skorzystać każda osoba, która złoży pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Oświadczenie składa się osobie udzielającej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

 • Na czym polega nieodpłatna pomoc prawna?

 Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;
 • wskazanie sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 • sporządzenie projektu pisma w wyżej określonych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym, sądowoadministracyjnym lub sądowym;
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego, rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym, związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

! Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 • Na czym polega  nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

 Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wsparcie w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji;
 • porady dla osób zadłużonych, porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

W 2020 r. nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje  również nieodpłatną mediację.

 • Na czym polega nieodpłatna mediacja?
 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego
  w sprawie karnej,
 • przeprowadzenie mediacji,
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego; zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona.

Nieodpłatną mediację prowadzi mediator.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona. Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna. Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu. Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.

 • Sposób udzielania darmowej pomocy prawnej

Nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczy prawnik w Punkcie  osobiście; nie udziela porad telefonicznych lub z użyciem innych środków komunikowania się na odległość, z wyłączeniem osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w Punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się. Osobom tym może być też udzielana darmowa pomoc poza Punktem lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu wizyty między osobą uprawnioną a prawnikiem.
Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Obowiązki informacyjne prawnika

! W przypadku stwierdzenia, że problem przedstawiony przez osobę uprawnioną nie może być rozwiązany w całości lub w części poprzez udzielenie darmowej pomocy prawnej albo nie ma on wyłącznie charakteru prawnego, prawnik powinien poinformować osobę uprawnioną o możliwości uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa, wskazanych na liście sporządzonej przez Starostę Łukowskiego, obejmującej w szczególności poradnictwo: rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu praw konsumentów, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, dla osób bezrobotnych, poradnictwo w sprawie uzależnień, przemocy  w rodzinie oraz interwencji kryzysowej.

! Prawnik może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, ale musi przy tym poinformować osobę uprawnioną o innych Punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu łukowskiego.

Punkty pomocy prawnej

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Łukowskiego

 • Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 1 i 2 – Powiatowy Zespół Oświatowy w Łukowie (dawna siedziba I LO im. T. Kościuszki, wejście od ul. Zabrowarnej)
  Adres:
  ul. Wyszyńskiego 41
  21-400 Łuków
  tel. 25 623 92 90
  e-mail Punktu Nr 1: prawnik1-npp@starostwolukow.pl
  e-mail Punktu Nr 2: prawnik2-npp@starostwolukow.pl
 • Czynny:  poniedziałek – piątek
  dyżur radcy prawnego: 8:00 – 12:00
  dyżur adwokata: 12:00 – 16:00
 • Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 3 w Adamowie (parter budynku Zespołu Szkół im. Gen. Franciszka  Kamińskiego w Adamowie)
  Adres:
  ul. Cmentarna 6
  21-312 Adamów
  tel. 25 755 31 69
  e-mail: : prawnik4-npp@starostwolukow.pl
 • Czynny: poniedziałek – piątek w godz. 12:30 – 16:30
 • “mobilny” Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nr 3 w Adamowie – filia w Krzywdzie
  Adres:
  ul. Łukowska 20
  21-470 Krzywda
  tel. 25 755 10 06
  e-mail: prawnik4-npp@starostwolukow.pl
 • Czynny: trzeci poniedziałek oraz trzecia środa miesiąca (I, II, III, IV, V, VI, IX, X, XI) w godz. 12:30 – 16:30
 • Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Stoczku Łukowskim (Zespół Szkół w Stoczku Łukowskim)
  Adres:
  Plac Wielgoska 5
  21-450 Stoczek Łukowski
  tel. 25 797 02 61
  e-mail: prawnik5-npp@starostwolukow.pl
 • Czynny: od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 12:00
 • “mobilny” Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego Stoczku Łukowskim – filia w Woli Mysłowskieg 
  Adres:
  Wola Mysłowska 57
  21-426 Wola Mysłowska
  tel. 25 754 25 22
  e-mail: prawnik5-npp@starostwolukow.pl
 • Czynny: pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godz. 08:00 – 12:00

 

Wójt gminy zaprasza

Kierownik GOPS zaprasza
Paweł Lasota
ul. 1-go Maja 12A 21-450 Stoczek Łukowski
25 797 01 77
gopsstoczek@wp.pl 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.