Logo

Wymagane dokumenty do stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024

WYMAGANE DOKUMENTY DO USTALENIA PRAWA DO STYPENDIUM SZKOLNEGO

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć:

1. zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki w szkole

2.DOKUMENTY OKREŚLAJĄCE DOCHODY RODZINY(dochody osób wspólnie zamieszkujących i gospodarujących- spokrewnionych i niespokrewnionych) UCZNIA Z MIESIĄCA SIERPNIA 2023 r.lub (w przypadku utraty dochodu, dokumenty określające dochód z miesiąca września 2023 r.)

a) zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub umów: agencyjnej, zlecenia, o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informację o:

 • potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych

 • składkach na ubezpieczenia zdrowotne

 • składkach na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego

 • składce na ubezpieczenie chorobowe

b) zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, zawierającego informację o wysokości:

 • przychodu

 • kosztów uzyskania przychodu

 • różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania

 • dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza, w przypadku gdy podatnik łączy przychody działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem

 • odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne

 • należnego podatku

 • odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej

(Dochód ustala się dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazaną w zeznaniu podatkowym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu).

oraz zaświadczenie lub oświadczenie o formie opodatkowania działalności.

c) w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

 • oświadczenie o uzyskanym dochodzie netto

 • zaświadczenie lub oświadczenie o formie opodatkowania działalności

 • dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

d) dokument potwierdzający fakt zawieszenia lub wykreślenia prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej

e) dowód opłacenia składki na ubezpieczenia społeczne przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą

f) zaświadczenia lub oświadczenia o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą

g) dowód otrzymania renty, emerytury, zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej- przekaz pocztowy, decyzja lub zaświadczenie.

h) zaświadczenia urzędu gminy albo oświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych

i) dowód opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne rolników do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (opłata za III kwartał 2023r.)

j) decyzje organów przyznające świadczenia pieniężne (np. decyzje przyznające świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia pieniężne z pomocy społecznej)

k) decyzje o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego lub oświadczenie o pozostawaniu w ewidencji osób bezrobotnych lub osób poszukujących pracy

l) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd zawartej przed mediatorem zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,

ł) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów jeśli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny.

m) w przypadku osób niekorzystających ze świadczeń wypłacanych przez Dział Świadczeń Rodzinnych GOPS Stoczek Łukowski (świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne) – zaświadczenie organu prowadzącego postępowania egzekucyjne- komornika sądowego o stanie egzekucji alimentów należnych za miesiąc sierpień 2023 r. i o wysokości wyegzekwowanych alimentów

n) oświadczenie o otrzymaniu dobrowolnych alimentów

o) w indywidualnych przypadkach inne dodatkowe dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do stypendium szkolnego.

Wójt gminy zaprasza

Kierownik GOPS zaprasza
Paweł Lasota
ul. 1-go Maja 12A 21-450 Stoczek Łukowski
25 797 01 77
gopsstoczek@wp.pl 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.