Logo

Wykaz dokumentów 2020/2021

WYKAZ DOKUMENTÓW niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń

z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO nowy okres świadczeniowy 2020/2021

 

Dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń :

 

 odpis skróconego aktu urodzenia - dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej,

 - zaświadczenie albo oświadczenie pełnoletniej osoby uprawnionej o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej w roku szkolnym/akademickim 2020/2021,

 orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby uprawnionej,

orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,

- zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji alimentów zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów (zaświadczenie stwierdzać powinno bezskuteczność egzekucji za poprzednie dwa miesiące oraz powinno być wystawione w tym samym miesiącu, w którym strona składać będzie wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego).

 

 Dokumenty poświadczające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

 

1. oświadczenia o dochodzie niepodlegającym  opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy t.j 2019 roku

 

2. oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne (w przypadku osób pobierających świadczenia z KRUS)

3. zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy t.j 2019 roku,

 

4. umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

 

5. umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,

 

6. odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,

 

7. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

 

8. w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:

- zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także owysokości wyegzekwowanych alimentów w roku 2019

- informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,

 

Dodatkowo jeśli na dzień składania wniosku sytuacja dochodowa członka rodziny uległa zmianie wówczas wymagane mogą być inne dokumenty (w zależności od indywidualnej sytuacji rodziny), w tym m.in.:

9. Jeśli członek rodziny UZYSKAŁ dochód po roku 2019 r. (tzn.: zakończył urlop wychowawczy, uzyskał prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, uzyskał zatrudnienie lub inną pracę zarobkowej, uzyskał zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, a także emeryturę lub rentę, rentę rodzinną lub rentę socjalną, z wyjątkiem renty przyznanej rolnikowi w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, rozpoczął pozarolniczą działalność gospodarczą, uzyskał zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne lub zasiłek macierzyński, przysługujące po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej), wówczas należy dołączyć:

a) dokument potwierdzający uzyskanie dochodu: np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, decyzja Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, decyzja z Powiatowego Urzędu Pracy przyznająca prawo do zasiłku dla bezrobotnych lub decyzja o odbyciu stażu, wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej „CEIDG” (potwierdza rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej) lub inne dokumenty, które potwierdzają uzyskanie dochodu;

 b) dokument określający wysokość uzyskanego dochodu: zaświadczenie określające wysokość (netto) uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty (np. w przypadku zawartej umowy o pracę w dniu 5 lipca 2015 r.- zaświadczenie od pracodawcy o wysokości dochodu z miesiąca sierpnia 2020 r. (netto)).;

 

10Jeśli członek rodziny UZYSKAŁ dochód w trakcie 2020 r., wówczas należy dołączyć:

a)dokument potwierdzający uzyskanie dochodu: np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, decyzja Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, decyzja z Powiatowego Urzędu Pracy przyznająca prawo do zasiłku dla bezrobotnych lub decyzja o odbyciu stażu, wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej „CEIDG” (potwierdza rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej) lub inne dokumenty, które potwierdzają uzyskanie dochodu;

b)dokument określający wysokość uzyskanego dochodu (np. PIT-11, PIT-40 za 2014 r.) oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany (np. zawarta z pracodawcą umowa, zaświadczenie)

 

11. Jeśli członek rodziny UTRACIŁ dochód (tzn. uzyskał prawo do urlopu wychowawczego, utracił prawo do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, utracił zatrudnienie lub inna pracę zarobkową, utracił zasiłek przedemerytalny lub świadczenia przedemerytalne, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, a także emeryturę lub rentę, rentę rodzinną lub rentę socjalną, z wyjątkiem renty przyznanej rolnikowi w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, wyrejestrował pozarolniczą działalność gospodarczą, utracił zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne lub zasiłek macierzyński, przysługujące po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej)wówczas należy dołączyć: dokument określający datę UTRATY dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu– np.: świadectwo pracy, zaświadczenie od pracodawcy miesięcznym utraconym dochodzie, kopię umowy zlecenie, wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej- wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej „CEIDG”, decyzja lub zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w przypadku utraty świadczeń z PUP, decyzja lub zaświadczenie z ZUS lub KRUS oraz PIT-y za 2016 r. (np.: PIT-11, PIT-40).

 

UWAGA!

 

W przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej pracownicy GOPS w Stoczku Łukowski mogą domagać się takiego dokumentu.

 

Wszelkie kserokopie dokumentów wymagają uwierzytelnienia - uwierzytelnienia może dokonać pracownik przyjmujący wniosek po przedstawieniu przez wnioskodawcę oryginału dokumentu.

 

 

 

 

 

Wójt gminy zaprasza

Kierownik GOPS zaprasza
Paweł Lasota
ul. 1-go Maja 12A 21-450 Stoczek Łukowski
25 797 01 77
gopsstoczek@wp.pl 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.